Угледни часови

Угледни час

MY TOWN

-припрема-

 • Наставна јединица: Coursework: All about me and my town
 • Редни број часа: 47
 • Тип часа: утврђивање
 • Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у пару
 • Метод рада: дијалошки, илустративни, аудио-визуелни

Циљеви часа:    Усвајање и примена  вокабулара везаног за локације и објекте у граду, вежбање глаголских конструкција: there is/there are, I can… и  предлога near као и њихова употреба у реченици. Развијање вештине слушања. Упознавање ученика са коришћењем савремене технике и различитих извора информација на часовима страног језика.  Оспособњавање ученика за читање мапе и  писање краћег састава на енглеском језику.

 • Уводни део
 • Игра вешала-ученици погађају реч која се односи на град (hospital)

    Ученици слушају наставника и понављају речи које чују (слајд 2)

      Проверавамо домаћи- једна група узима папириће са дефиницијама, а друга  са сликама тих предмета/места. Један ученик чита дефиницију, а други показује одговарајућу сличицу.

 • Главни део

     Ученици на видео биму виде реченице о нашем граду. Кроз разговор утврђујемо које су реченице тачне. Ученици их записују.(слајд 3)

      На основу претходних реченица ученици попуњавају табелу са новом граматичком структуром.(слајд 4)

      Ученици у паровима воде дијалог о објектима и локацијама у нашем граду. Is there a post office in our town? Yes, there is. (слајд 5)

 • What can/can’t you do in Cacak? Пишу шта могу а шта не да раде у свом граду.
 • Гледају мапу Екситера и проналазе Барнијев стан (слајд 6). Наставник пита шта је близу Барнијевог стана. Is there a cinema/sports centre /church near his flat? На CD—у слушају шта Барни види и чује из свог стана.
 • Питају једни друге шта они виде и чују ујутру када се пробуде и шта виде када погледају кроз прозор.
 • Завршни део
 • Гледају слајд број 7 и погађају знаменитости града Чачка
 • Домаћи-замишљају да су на највишој згради у Чачку. Описују шта могу одатле да виде.

Наставник: Мирјана Марић

Припрема за угледни час-

My Day

 • Наставна јединица: Present Simple: My Day
 • Редни број часа: 16
 • Тип часа: утврђивање
 • Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у пару
 • Метод рада: дијалошки, илустративни, визуелни
 • Наставна средства: текстуална (штампани материјал и материјал на слајдовима),аудио- визуелна (песма на CD-у, часовник и илустрације на видео биму)
 • Корелација: српски језик , музичко
 • Циљеви часа:    усвајање и коришћење садашњег простог времена (The Present Simple Tense) у првом и трећем лицу једнине; усвајање и коришћење вокабулара у вези са свакодневним активностима (Daily routine); обнављање и исказивање тачног времена (Telling time).

Уводни део    

 • Уз помоћ часовника обнаљамо одговоре на питања- Колико је сати?
 • Наставник на презентацији приказује часовнике са различитим временом . Ученици говоре колико је сати на којој слици.
 • За проверу успешности задатка наставник приказује слајд са решењима.

 

Средишњи део

 • Презентација нове лекције и провера, ученици на видео биму слушају и прате причу у сликама, наставник подстиче ученике да понављају нове изразе (get up, have breakfast, start school, finish school, watch TV, go to bed). Док ученици понављају, наставник на слајду истиче нове изразе. Посебну пажњу обраћамо на облик глагола у 1. лицу једнине.
 • Провера, наставник приказује на слајду ученицима реченице из текста. Задатак ученика је да пронађу нетачне реченице и кажу их исправно. За проверу одговора наставник показује тачне одговоре на слајду.
 • Ученицима се кроз дијалог уводи употреба садашњег простог времена (The Present Simple Tense). Ученици добијају задатак да у паровима увежбају употребу нових израза и садашњег простог времена.
 • Увежбавање- ученицима се приказује текст „Дан у мом животу…“ (“A day in my life…”). Након прочитаног текста ученици добијају задатак да уоче наставак у 3. лицу једнине. Подсећамо се прилошких одредби учесталости. Наставник објашњава и наглашава употребу садашњег простог времена у првом лицу једнине и упоређује са употребом у трећем лицу једнине. Ученици у паровима увежбавају постављање питања и давање одговора у садашњем простом времену – треће лице једнине

Завршни део часа

 • Ученици дате речи стављају у одговарајући редослед да добију тачне реченице.
 • Читамо текст у сликама о Сарином дану.
 • Песма-Friday I’m in love by Cure- Слушамо песму. Ученици добијају текст песме са изостављеним речима. Њихов задатак је да слушају пажљиво песму и упишу речи које недостају.
 • Домаћи– Једна група препричава причу о Сари-пишу је у 3. лицу једнине, а друга пише сличну причу у сликама о себи у 1. лицу једнине

 Наставник: Мирјана Марић

23.10.2015.

Час за тематски дан-„SCHOOL“

cas-za-tematski-dan

Наставник енглеског језика: Мирјана Марић

A lesson plan

„Colin in computerland“

Lesson Title: “The Gold Robber”, Part 4. This lesson is in direct connection with the stories “The Gold Robber”, Parts 1, 2 and 3 and it is indirectly connected with  “The Red Dragon”, Parts 1,2,3 & 4

The aim of the lesson: the understanding of the last story about the Gold Robber; the proper use of the vocabulary which is in relation to the stories about Colin and Clara and  the development of motivation and creativity among pupils

Tasks:

 • educational- presenting the last part of the story about the Gold Robber
 • disciplinal- developing competitive spirit , stimulating fair-play games and creating joyful atmosphere
 • functional- matching the previous knowledge of the pupils with the new teaching materials

The type of the lesson: revision

Teaching aids and materials: class book, CD player, overhead projector, small pieces of papers with letters A, B, C and D; a text-  printed material from the class book “Happy Street 1” , p.61, by Stella Maidment and Lorena Roberts, Oxford University Press, the printed materials I have prepared myself and audio-visual materials ( audio version of the story with musical and sound effects and PowerPoint presentation of the activities)

Teaching methods: the method which combines  texts and dialogues; demonstrative and illustrative

The form of work: frontal, individual and group work

 Correlation: PE, Music, Art, ICT and Drama

Main stages of the lesson

Intoduction / Beginning -10 minutes

 • At the bеginning of the lesson we revise vocabulary which is in relation to the sports instructions. The teacher reads the chant “Arms up, arms down” ( which was introduced in the lesson before), the pupils listen, follow the instructions and do the exercises. This activity is good for relaxation of the children and making positive atmosphere. I also used this activity for practising left and right. To help pupils differentiate between left and right I showed them that our left hand ‘makes’ the letter L in the Latin alphabet.
 • After that the teacher uses the association game to introduce the new lesson to the pupils. Since today’s lesson “The Gold Robber” is, in fact,  a computer game, the key words in the association are : children, computer, sports, play and games. The pupils, one by one, open the grids 1-4 in the columns A, B, C and D and try to guess the key for the particular column or the whole association.

Middle part-30 minutes

 • The pictures of the key words of the previous stories about Colin and Clara are presented on the overhead projector in the PowerPoint presentation. The task of the pupils is to match the pictures with the correct words. They do it on a printed copy. Apart from the teacher’s feedback they are going to see the correct answers on the slide, too.
 • Group work

In this activity the pupils are divided into two groups. What follows is a quiz about  the stories- The Red Dragon Parts 1, 2,3 and 4 and The Gold Robber, Parts 1, 2 and 3- we have done so far. The teacher reads the questions though the pupils can see them on the slides, as well. Both groups have five questions. Four answers A, B, C and D are offered for each question, but only one is correct. If the pupil gives the correct answer that particular answer will be circled on the slide. If the pupil is not sure about the correct answer he can ask the friends from his group for help. In that case, the teacher reads the question again, and the members of the group shows the papers with the letter he/she thinks is correct. The pupil himself/herself decides whether to accept the opinion of the group or not. The pupil gets a point for each correct answer. At the end of the activity we sum up the results and pronounce the winners. The rewards are given at the end of the lesson.

Here are some of the questions for both groups:

Listening

 • After revising the first seven parts of the story, the last one- The Gold Robber, Part 4- is  introduced to the pupils. For this activity the pupils get the papers with the pictures and the sentences of the story which are given in the wrong order. The pupils have to listen to the story on the CD for the first time and their task is to put the pictures in the correct order. After checking the correct order on the slides they listen to the story once again and match the pictures with the apropriate sentences.

Reading

 • This time each pupil gets a sentence or two from the story and he/she has a minute to learn it. Then they try to say it in the way they have heard it on the CD ( mini-dramatisation)

Speaking

 • The teacher asks the pupils to point to the following items in the pictures-magnet, helicopter and policeman and then she explains the meaning of the words escape and congratulations by using the pantomime.
 • Now the teacher asks questions about the story-e.g “ Where is Colin?, Where is the зGold Robber? What has she got? How does she escape this time? What do they use to stop her? What does the policeman tell them?”

The end– 5 minutes

Writing

 • The pupils complete the summary of the story “The Red Dragon” by using the given words:computer, button, house, dragon, torch, Clara, small, knocks, castle, code, computerland ( printed material for the pupils and slides in PowerPoint)

Homeworк

 • The pupils have to complete the summary of the story The Gold Robber, but this time the words are not offered to them. ( printed material)

Teacher:

Mirjana Tomovic

Мay 2009.

Advertisements